Tuesday, March 30, 2010

ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަން

ދިވެހި ރަސްމީ ޓީވީ އިން ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަންގެ ވާހަކަ ކުޑކުދީންގެ ބޮލަށް ވަންނަގޮތަށް ބޭރުން އެތައް ވިސްނުމަކާއި ސައިކޮލޮޖީއެއް ބެނުންކޮއގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އިޝްތިހާރު ފަދަ ތަކެތި ހަދާ ދައްކަމުންދާއިރު ގައުމުގައި ތިބި އިލްމުވެރީން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާން ވެއްޖެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް މި ވާހަކަދައްކަން މިހާރު ޖެހިއްޖެއެވެ. ނޫނީ ކުއްލިއަކަށް ސިހުމަކާއި އެކީ މިކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭއިރު އޮންނާނީ މާ ބޮޑަށް ލަސްވެފައެވެ. ތިއަރީ އޮފް އިވޮލިއުޝަން ބުނާ ގޮތުން އިންސާނުން އުފެދުނީ އެތަކެއް މިލިއަން އަހަރު ކުރިން ދިމާވި އެކްސިޑެންޓަކުން އުފެދުނު ސެލްއެއް ގެ ސަބަބުންނެވެ . އެސެލް ސަލާމަތުން ހުންނަން ކުރާންފެށި މަސައްކަތުން މާހައުލުގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް އެކި ބަދަލުތައް ގެންނާން ޖެހިގެންހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ބަދަލު އައިސް އެތައް މިލިއަން އަހަރު ފަހުން ގުނަވަންތައް އުފެދި މަސްމަހުގެ ސޫރަ ލިބި ބައެމަސްތައް އެހެން ދިރޭއެއްޗެއްސަށް ބަދަލުވެ މިހެން ގޮސް ގުނަވަންތަށް އުފެދި ފެނުގައި އުޅެ އެއްގަމަށް ބަދަލުވެ މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކަޑައްތު ކުރަމުން ގޮސް މަކުނުން އައިސް އިންސާނުންނަށް ވީއެވެ. ހުރިހާ ދިރޭ ތަކެއްޗެއްގެ ބައްޕައަކީ އެއްކަލަ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ސެލް ކަމަށް މި ތިއަރީ ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އިތުރަށް

Read more...

Economics is often referred to as the ‘dismal science’

The Maldivian Economic Situation, Mifzal

We have arrived at a situation where we need to politically co-exist if we are to heal our economy. For now, leave aside your talk of past corruption or the future hell that awaits us if we do not veil our sisters. We have jobs to create, youth to educate, industries to develop and opportunities to exploit. I for one would like to look back on these days as a time when we all, blue and yellow supporters alike, did some pretty remarkably constructive things in the Maldives. Minivannews


Read more...

މަޖިލީހުން މިއަދުގެ މިކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟

މަޖިލީހުން މިއަދުގެ މިކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟ މަޖިލީހުން، މިއަދު ކުރިކަމަކީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި އިބްރާހީމް ނަޢީމް ހުންނަވައި، ކުރެއްވި ބައެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމަކީ، އެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި ކުރައްވައިގެން ނުވާނެ، އޭނާގެ މަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މަގާމުން އޭނާ ދުރުކުރުމެވެ. އެއީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުކުރީކީއެއް، ނުވަތަ ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅީކީއެއް ނޫނެވެ. އެކަންކުރާނީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ކޯޓުންނެވެ. އޭނާއަކީ، މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވާއިރު، މިއަދު މަޖިލީހުން އެކުރި ކަމަކީ، އެ ރުހުން އަނބުރާ ގެންދިޔައީއެވެ.އިތުރު

Read more...

Monday, March 29, 2010

Then shut the hell up. You have no right to talk about “liberally-minded” Dhivehin.

Sir, liberally-minded people have nowhere to go with their ideas, no platform to stand, no security from harm. You simply cannot pass on the responsibility of creating a “tolerant society” to disparate and disorganized individuals that have no backing whatsoever. That too, after creating and funding a platform for fundamentalists. President Nasheed, if you want to make a real change then I challenge you to ensure security to liberal voices because you see, extremist intolerance can be life-threatening. President Nasheed, you cannot harbor the fundamentalists within your own administration and call on the liberals for a “battle of ideas”. Is that fair? Is that even logical?
If you cannot do that, and it appears to be that way, then shut the hell up. You have no right to talk about “liberally-minded” Dhivehin. read more
Read more...

Sunday, March 28, 2010

ދީނީ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން" ފިތުނަވެރި ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރު

ރާއްޖެއިސްލާމް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފާޅުގައި އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކޮށް ލިޔެ އުޅެނީ ކިތައް ސައިޓުގައިތޯއެވެ؟ ކިތައް ބްލޮގް ގައިތޯއެވެ؟ ކަންޑައެޅިގެން ﷲޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ އެމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އެންމެނަށް އެނގޭ ޙާލުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުންނަކީ މިސަރުކާރުގައި އިސްކޮށްތިބި މީހުންކަން ނޭންގެނީ ކޮންދިވެއްސަކަށްހެއްޔެވެ؟ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައާއި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ހަށިފުއްޕާފައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީ ކިތައްމީހުންހެއްޔެވެ؟ މީގެން އެއްވެސްކަމަކާއިބެހޭގޮތުން ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު އަންނަ ޚިތާބުގައި އެބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު އަމިއްލަފުޅަށް ހޯއްދަވާށެވެ.އިތުރު

Read more...