Monday, June 28, 2010

ސަރުކާރު ސިހުންގެނުވާވަރުގެ ޚަރަކާތްތަކެއް

ދިވެހި/އިސްލާމް އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއަކަށް ހެދުމާއި ގުޅިގެން މަދަނީ އިއްތިހާދުން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ ޚަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ފަށައިފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ މުޤައްރަރުގައި ހިމެނޭ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި، ރާއްޖޭގައި ކިޔަވަމުންދާ މަތީ ޡާނަވީގެ ދަރިވަރުންނަށް އިޚްތިޔާރީ މާއްދާޔަކަށް ހެދުމާއި ގުޅިގެން 100 އެތައް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކެއް ހިމެނޭ މަދަނީ އިއްތިހާދުން މިކަމާ ދެކެޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ސިލްސިލާ ޚަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާއިގުޅިގެން މަދަނީ އިއްތިހާދުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމް/ދިވެހި ދެ މާއްދާ އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، މަދަނީ އިއްތިހާދުން އެކަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށާއި މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމުގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލެވިގެން ތަޢްލީމް ކުރިއަރުވާ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޑރ. މުސްޠަފާ ލުޠުފީ ހިންގާފައިވާ ޤައުމީ ޖަރީމާއެއް ކަމުގައި ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

‘މިމައްސަލާއިގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަނޑައެޅިގެން ބުޙުތާނު ދޮގު ހައްދަވާފައިކަމުގައި’ މަދަނީ އިއްތިހާދުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ކްރިޓިކަލް އެނަލިސިސް ކޮމިޓީއިންވަނީ މިކަން ދިރާސާކުރައްވައި ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. DhiIslam


Read more...

Friday, June 25, 2010

Maldivian Atheists Part 4, Mohamed Nazim's brother

Ahmed Nazim Facebook Link
Eynaaz
Mobile 9774489

Read more...

އަހަރެން ނަޞާރާވީ ކީއްވެ؟


ޙާތިމް

5 ވަގުތު ނަމާދަށް ދިޔުމަކީ މަށަށް ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެއްމަސް ދުވަސް ވަންދެން ބަނޑަށް އެއްޗެއް ނުލާ އަޅުކަމުގައި އުޅުމަކީ މަށަށް ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ.

ޙަރާމްކަންތައްތައް ދޫކޮށް އެއާ ދުރުވެގެން ހުރުމަކީ ކެތްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ އެތްގޮތަށް އުޅުމަށްވުރެ އަހަރެން މާ ކަންނެތެވެ.

ބޭނުންވަނީ ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅެވޭ ސިސްޓަމެކެވެ. ހިތަށް އެރި ވައްތަރަކަށް ތެޅެވޭ ދީނެކެވެ.

މިހެންތިއްބާ....

ލިބެނީ ޕެކޭޖެކެވެ. އޭގެ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ޗާލެވެ.

ކުށާއި ފާފަތަކުން ދުރުވާކަށް ނުޖެހެއޯއެވެ.

ކިތަންމެ ނުބައިކަމެއްކުރިއަސް ފަރުވާލެއްނެތޯއެވެ.

އާނއެކެވެ. ޒިނޭކުރިއަސް، މީހުން މެރިޔަސް، ޤަޛުފުކުރިއަސް ވަރިހަމައޯއެވެ.

ވަކި ކަލޭފާނެއްގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް ހެކިވެލުން އެކަންޏެވެ.

ހުރިހާ ފާފައެއް ފޮހެވުނީއޯއެވެ.

ކިތަންމެ ބޮޑު ފާފަވެރިއެއް ގޮތުގައި ދިޔަސް، ޢަފޫކޮށްދެއްވާނެއޯއެވެ.

އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ހެކިނުވެ ތިބެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟


އެކަމަކު، ދެން ބެދެނީ މާ ބޮޑު މަޅިއެއްގައެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތޭ ކިޔާ އެންސައިކްލޮޕީޑިޔާތައް ކިޔާ ދިރާސާ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކުރިން ހުރި އުނދަގޫ ދީނުގެ ފޮތްވެސް މެއެވެ.

އެފޮތް ގަނޑު ކިޔައިގެން ކުށްހޯދަންވީއެވެ.

އެކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރާހިތްވަންޏާ އޮތީ އެންޓި-އިސްލާމީ ސަޢިޓްތައް ކޮނެ ހާވައިގެން އޭގަ ހުރި އެއްޗެއް ބަހުން ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްލުމެވެ.

އެހެން އެންމެންނަށްވެސް މިޕެކޭޖުގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމަށެވެ.

****************************************************

ކުރުގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ގިނަ ބަޔަކު އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް ނަޞާރާ ވަނީ ހުރި ކަންނެތް ކަމެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ނަޞާރާދީން އެއީ ޙައްޤު ދީންކަމަށް ފެނުނީތީކީ ނޫނެވެ.

އިސްލާމްދީނަކުން ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ފެނުނީތީއަކީވެސް ނޫނެވެ.

ހަމަ ކަންނެތީއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ޙަޤީޤީ ތަޢްލީމް އުނގެނޭ ވަރަށް ވުރެ ކަންނެތީއެވެ.

ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ގޮސް އަޑުއަހާލަން މަޑުން އިނދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ކަންނެތެވެ.


އެކަން ފިލުވާ ނުލާ އަނބުރާ އިސްލާމްދީނަށް ވަދެވުމަކީވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.

---------ތާނައަކުރުން ނަޞާރާދީން ފަތުރާ މީހުންގެ ހާލަކީ މިއީ އެވެ.---------މުރާސިލް

Read more...

Tuesday, June 22, 2010

ފިރިހެންކުޅި އަދި އަންހެންކުޅީގެ މީހުންނަށް...

އިބްރާހީމް ނާޒިމް
މިސްކިތްތަކުގައި އެއްޖިންސުގެ ދޭދޭމީހުން 'ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް' އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބާރުއަޅާ މައްސަލަ
ދާދިފަހަކުން އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ރަސްމީ ދައުވަތެއް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން ދިނެވެ. އެބައިމީހުންގެ މި ޙަފްލާ އޮތީ ބޮޑުވަޒީރު ދިރިއުޅޭ ރަސްމީ ގަނޑުވަރު ކަމުގައިވާ ޓެންތް ޑައުނިން ސްޓްރީޓްގެ ރޯސް ގާރޑްން ގައެވެ. އޭރު އެތަނަށް ދައުވަތު ލިބިގެން އައިސްތިބި އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަ ގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 'ވިޔާނުދާ ފަންނާނުން' ތިއްބެވެ. މިގޮތުން ފިލްމުކުޅޭ ކަސްބީންނާ، އެކިއެކި ނުބައި ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ޢުމުރު ހޭދަކުރަމުންދާ، ގޮތްކުޑަކަމަށް މަޝްހޫރު މީހުން އެތަނުގައި މަޖިލިސްކޮށްގެން ތިއްބެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްޖިންސުގެ ނުބައިވެގެންވާ ގުޅުން ހިންގާއުޅޭ ސިޔާސީ މީހުންނާ، ވިޔަފާރިވެރިންނާ، އެފަދަ ނުބައި ގުޅުންތައް ހިންގާ މީހުންނަށް މާޟީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ، އެކަމަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް އެތަނުގައި ތިބީ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން އެމީހުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ދައްކަންއުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ބެލުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ.
ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން އެތަނުގައި ތިބި ވިޔާނުދާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޢުދުތަކެއް ކުރި އެވެ. އޭނާ ބުނި ކަމުގައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮއެލިޝަން ސަރުކާރުން ތަފާތު ދީންތަކުގެ އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި އެއްޖިންސުގެ ދޭދޭ ފަރުދުން 'ކައިވެނިކޮށްދިނުން' ހުއްދަކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެކަމަށެވެ. އެހެނީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ކޮންސަރވެޓިވް ޕާޓީ އިން ވަނީ އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ 'ޙައްޤުތައް' ހޯދާދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމީހުންނަށް ދީފަ އެވެ. އަދި މިކަމަކީ ފާއިތުވި ސަރުކާރުގެ ޕާލިމެންޓްގެ މަތިގޭގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިން ލޯޑް އެލީ ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިން ކަމެކެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން އޭނާގެ ކުރު ތަޤުރީރުގައި ބުނިކަމަށް ވަނީ، މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުން މިއޮތީ ހަމައެކަނި ފުޓްބޯލައިގެ ފޯރި ނެގުމަށް ނޫންކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެތަންމިތަނުގައި އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ޢީދުތަކާއި، އެއްވުންތަކާއި ހިނގާލުންތައް ބޭއްވުމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މިސްޓަރ ޑޭވިޑް ކެމަރަން ވަނީ އެފަދަ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އޭރު އޭނާ އަކީ އިދިކޮޅު ކޮންސަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ހުންނަ ރަސްމީ ގޭގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި މިވަގުތު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮތް ކޮއެލިޝަން ސަރުކާރުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބް ނިކް ކްލެގް ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ. ނިކް ކްލެގް ނިސްބަތްވާ ލިބްރަލް ޑެމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އަކީ ކޮންސަރވެޓިވް ޕާޓީއަށްވުރެ މާ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާ މީހުންނާ އެނޫން މީހުން ހަމަހަމަކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕާޓީއެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެނޫންވެސް ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ފިރިހެން އަދި އަންހެންކުޅީގެ މީހުންގެ ވޯޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އެމީހުން ރުއްސުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންތައްތައް ފަށައިގަނެގެން ކުރިޔަށް ގެންދެ އެވެ. މިގޮތުން ދާދި ފަހަކުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރަކަށް އުޅުނު އަންހެނަކު އޭނާ އަކީ އަންހެންކުޅީގެ މީހެއްކަމަށް އެނގި ސްކޫލްތެރެއަށް ބޭޒާރުވުމުން ޕްރިންސިޕަލް އެ އަންހެން ޓީޗަރު އެތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ބުނެފައި ވާތީ، އެހެނިހެން ޓީޗަރުންނާ އޭނާ ތަފާތުކުރީކަމަށް ބެލެވިގެން ޤާނޫނީ ކޯޓަކުން އެ ޓީޗަރަށް 15000 ޕައުންޑް ދިނުމަށް ޕްރިންސިޕަލް އަށް އަންގާފައި ވެއެވެ. މިހިރީ ބަދު އަޚުލާޤިއްޔަތަށް ކުރިއެރުން ހޯދާދިނުމަށް މިއަދު އިނގިރޭސިން ކުރާ މަސައްކަތެވެ. އެކަމަކު މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަނީ އެފަދަ ނުބައި މީހުންގެ އަތްމަތިން ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރާކަށް ނޫނެވެ.


ދެން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން ގޮވި ކަނޑުކޮސްތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ކުރިންވެސް މި ކަމަކީ އެމީހުންނަށް ރަނގަޅުކުރެވިފައި ނެތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. މާނައަކީ އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާއުޅޭ ކަމަށް އިޢުލާނުކުރާ މީހުންގެ 'ޙައްޤުތައް' އެނޫން މީހުންނެކޭ އެއްވަރަށް ހޯދާދެވިފައި ނުވާ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އިނގިރޭސިންނަށް އެނގެމުން އަންނަނީ ލަސްލަހުންކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އެމީހުން ދަތުރުކުރަން އަދި ދިގު ރާސްތާއެއް އެބަ އޮތްކަމުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ރާސްތާގެ ބޮޑު ބައެއް ކަޑައްތުކުރެވިފައި ވާތީ އޭނާ ފަޚުރުވެރިވާކަމަށް ބުންޏެވެ. ލަހެއްނުވެ އެއްޖިންސުގެ ދޭދޭ ފަރުދުން 'ކައިވެނިކުރެވޭނެ' ގޮތް ހަދާދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެންމެންނަށްވާ ހަމަހަމަ ޙައްޤުތައް އެބައިމީހުންނަށް ވެސް ލިބިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ.


އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން ދެއްކި ވާހަކައިގެ ބައެއް ތަންތަންކޮޅު އޭނާ ބުނިގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އޭނާ ބުނީ، "މިއަދު އަހުރެން އުފަލާއެކު މި އިޢުލާނުކުރަނީ މިކަމުގައި ކުރިޔަށް އެއްފިޔަވަޅު އަޅާކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އަދި އަހުރެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެކެވެ. ޞައްޙަ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަހުރެން މިހެން މި ބުނަނީ ކައިވެންޏަކީ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ. މަދަނީގޮތުން ޒަވާޖީގުޅުން ޤާއިމްކުރުމަކީ (ޝަރުޢީ ހަމަތަކުން ނޫންގޮތަކަށް ކައިވެނިކުރުމަކީ) ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އަދިވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޔާތުގައި ދެ ބައިވެރިއަކު ގުޅިގެން އުޅުން ބަލައިގަންނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް މެއެވެ. މި ބުނާ އެއްޗަކީ ދީނީ މުވައްސަސާތައް ކަމުގައިވާ ނަޞްރާނީންގެ ފައްޅިތަކާއި، މިސްކިތްތަކާއި، އެނޫންވެސް އަޅުކަންކުރާ އެންމެހާ ތަންތަނުގައި މަދަނީ 'ކައިވެނިތަކުގެ' ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވެންޖެހޭނެ ވާހަކަ އެވެ. (މާނައަކީ މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް އެއްޖިންސުގެ ދޭދޭމީހުންގެ މެދުގައި 'ކައިވެނި' ކޮށްދެވެންޖެހޭނެ އެވެ.) އަދި އަހުރެމެން އެކަން އެގޮތަށް ކުރުވަންޖެހޭނެ އެވެ."


ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި އެއްޖިންސުގެ 'ކައިވެނިތައް' އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނުގައި ކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ކޮންސަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ސަރުކާރުން ނައްތާލާނެ އެވެ. މިހެންކަމުން މިއީ ކުރިޔަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދިވެސް ބުނީ އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުންހިންގާ މީހުންނާ މެދު ސްކޫލްތަކުގަ އާއި އޮފީސް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާހައުލުގައި އޮންނަ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، ބިރުދެއްކުން ފަދަ ކަންކަން ނައްތާލެވޭނީ ހަމައެކަނި އެކަންކަން މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށްގެން ނޫންކަމަށެވެ. މިކަން ކުރެވޭނީ ޘަޤާފަތަށާއި، އާދަކާދަ އަދި މީސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވެސް ބަދަލުގެނެސްގެންނެވެ. ކެމަރަންގެ ވާހަކާގައި ލިބްރަލް ޑެމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރެއްވި އެވެ. އެއީ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާ މީހުންނަށް އެ ނޫން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ ޙައްޤުތައް ހޯދާދޭން ކެމްޕޭންކުރާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އިނގިރޭސި ލޭބަރ ޕާޓީ އިން ސަރުކާރުހިންގިއިރު އެއްޖިންސުގެ ދޭދޭ ފަރުދުން 'ކައިވެނިކުރުމަށް' ހުރި ހުރަސްތައް ކުޑަކޮށްދީފައި ވާތީ އޭރު އޮތް ލޭބަރ ޕާޓީގެ ސަރުކާރަށް ވެސް ޑޭވިޑް ކެމަރަން ޝުކުރުއަދާކުރި އެވެ. 16 ޖޫން 2010ގައި މިވަގުތު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮތް ކޮއެލިޝަން ސަރުކާރުން ވަނީ އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާ މީހުންނަށް އެނޫން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ 'ޙައްޤުތައް' ހޯދާދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔުމެއް ނެރެފަ އެވެ.


އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގުމަކީ ވަކި މީހަކު އެކަން ލިބިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ އުފަންވާއިރު ވެސް ޠަބީޢީގޮތުން ބައެއް މީހުންގެ ފިޠުރަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ދުނިޔެއަށް އެންމެފުރަތަމަ އަޑު ފެތުރި މީހަކީ އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ސައިމަން ލެވޭ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ވާހަކަތަކަކީ އަސްލެއް ނެތް ރޭވުމެއް ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. މިއަދު ޔޫރަޕްގެ އެތަކެއް ޤައުމުތަކުގަ އާއި އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ވަޟުޢީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެއްޖިންސުގެ ދެމީހުން 'ކައިވެނިކޮށްދޭ' ކަމުގައި ވެއެވެ. މިކަމަކީ އެއްވެސް ދީނަކާއި އަދި ފައްޅިއަކާއި ގުޅުމެއް ހުރި ނޫނީ ބެހެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެވެ. މިއީ މަދަނީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މަދަނީ ކޯޓްތަކުން ކޮށްދޭ 'ކައިވެނިތަކެއް' ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެމީހުން ބޭނުންވަނީ މުސްލިމުންގެ މިސްކިތްތަކާއި، ފައްޅިތަކުގައި ވެސް މިކަން ކުރެވޭނެގޮތް ހަދާދިނުމަށެވެ. ދީނީ ހަމަތައް ޤަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކު އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނުގައި މިފަދަ ނުބައިކަންތައްތައް ހުއްދަކުރުމަށް ގޮވަނީ އެއްވެސް ބަޔަކު ދީނަށް އުޅުނަ ނުދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގަ އެވެ.


އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީ ހުޅަނގުގެ ޣައިރު މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އާދަޔާ ޚިލާފް ބޮޑު ނުބައިކަމެއް ކަމަށް އެ ޤައުމުތަކުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާ މީހުންނަކީ އެންމެ މީހަކާއިއެކު އެކަން ކޮށްގެން ފުދޭ ބައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ ކީއްކުރަން ކުރާ 'ކައިވެންޏެއް' ހެއްޔެވެ؟ މިކަމަކީ ނަޞާރާއިން ވެސް ވަރަށް އިހުތިޖާޖްކުރާ މައްސަލައެކެވެ. ފިރިހެން އަދި އަންހެންކުޅީގެ މީހުންނަށް އެ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އެބުނާ 'ޙަޤުތަކެއް' އަދިވެސް ނުލިބެ އެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުން ވަޒީފާ ވެސް ނުލިބެ އެވެ. ވަޒީފާއެއް ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް ވަޒީފާއަދާކުރާ މާހައުލުގައި އެހެންމީހުންގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ އާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފަދަ މީހުންނާ މެދު މަގުމަތީގައި މާރާމާރީތައް ވެސް ހިންގަ އެވެ. ލިބިދާނެ ހުތުރު ނަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެބާވަތުގެ ގުޅުންހިންގާ ކަމަށް އެނގިފައި ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިން ގިނަ މީސްތަކުން ދުރުވެގަނެ އެވެ. މިހެންކަމުން ޔޫރަޕާއި އުތުރު އެމެރިކާގައި ވެސް އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެންޖެހިފައި ވަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ކިބަޅިފަރާތުގައި ހަދައިގެންއުޅޭ ވަކި ޖަމާޢަތެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ.


އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ޒުވާބަކީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ފެށި ޒަމާނުގައި ބައެއް މީހުން އެއްޖިންސުގެ ނަހަމަގުޅުން ހިންގާއުޅުނު ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން މިއީ ފިތުރަތާއި ޚިލާފްކަމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ވީމައި މިކަން މަނާވެފައި އޮވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. މިމޭރުމުން ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ފުރަތަމަ ދިރިއުޅެން ފެށި ޒަމާނުގައި ޙައްޤަކާއި ނުލައި އެކަކު އަނެކަކު މަރާ ވެސް އުޅުނެވެ. އެހެންވީމައި ޙައްޤަކާއި ނުލައި މީހުން މެރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ދައުވާކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟ އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން އެއީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިހެންކަމުގައި ވާނަމަ ތިމާގެ އުފަން ދަރިންނާއެކު ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ވެސް އެއީ އިންސާނީ ޙައްޤެއްތާ އެވެ؟ އެހެނީ ބޮޑަތި ޚަރަދުތައްކޮށްދީގެން ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތުން އެކުދީން ބަލާބޮޑުކޮށް ހެދުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭނެ 'އިންސާނީ ޙައްޤެއްތާ' އެވެ؟ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކޭ ކިޔައިގެން މީސްތަކުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލަން އުޅުނަސް މިއީ ދެން ބޮޑުވަރެކެވެ. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކޭ ކިޔައިގެން އެންމެ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވާ ބަޔަކީ އެއްވެސް ދީނެއް ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުންނެވެ. މުސްލިމުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ދީނުގައި އޮންނަގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ދޭންޖެހުނީމާ އެބުނާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ނޯވެ އެވެ.


އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންސަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން މިއަދު އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ޤައުމުގައި އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަކުރެވޭތޯ އެވެ. މިވަގުތު އިނގިރޭސި ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ އޮތް ކޮންސަރވެޓިވް ޕާޓީ އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ވަރަށް ގާތްގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ޕާޓީއެއްކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރުމަށް އިނގިރޭސިން ބާރުއަޅާފާނެކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތެވެ. 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2009ގައި މިނިވަން ނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރުމަށް ގޮވާލައި އިނގިރޭސި ބަހުން ސިޓީއެއް ޝާއިޢުކޮށްފަ އެވެ. މިނިވަން ވެބްސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮންނަކަމަށް އެތަކެއް ފަރާތްތަކަކުން ތުހުމަތުކުރަމުން ދެއެވެ. އެފަހަރު މިނިވަން ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވުނު ސިޓީ އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރަން ފެށުމުން ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް އެ ސިޓީ ވަނީ ވެބްސައިޓުން ނަގާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެއިރު ވަނީ އެ ސިޓީ ޑައުންލޯޑްކޮށްފަ އެވެ. Raajjeislam

Read more...

Monday, June 21, 2010

Maldivian Atheists Part 3


FACE BOOK NAAHEE NAZIM

Mobile. oo9607777574

Facebook Ahmed Aikey


Read more...

Saturday, June 19, 2010

މުސްތަފާ ބުރުވާލެވޭނަކަމުގެ ޔަޤިންކަން އެބައޮތްކަމުގައި މުއްޠަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޚަބަރު - މިނިވަން ނޫސް
އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މިނިވަން މެންބަރު އިބްރާހިމް މުއްތަލިބު ހުށަހެޅުއްވި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ޤަރާރު މިމަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

މުއްތަލިބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާތް ރަސްކަލާންގެ ޢަމުރާއި އިރާދައިން، މިޤަރާރަށް ވޯޓަށް އަހައިފިނަމަ، ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ 001 ޕަސަންޓު ގެރެންޓީ އޮތްކަމަށާއި، މިޤަރާރު އެބޭފުޅުން (އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ޕެޓިޝަންގައި ސޮއެކުރެއްވި މަޖިލިސް މެންބަރުން) ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމާއިއެކުގައިކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި އަދި އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވެނުލައްވާކަމަށްވެސް މުއްތަލިބު އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކަރިކިއުލަމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއިން ދިވެހި އަދި އިސްލާމް އިޚްތިޔާރީ މާއްދާތަކެއްގެގޮތުގައި އޭލަވަލްގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށްޓަކައި ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީއަށްވަނީ ނުހަނުގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާމެދު ނުރުހުން ފައުޅުކުރުމުގެގޮތުން ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީގެ ގެކޮޅުގެ ކުރިމަތީގައި ބަޔަކުވަނީ އަޑުއުފުއްލާފައެވެ.

މުއްތަލިބް އިތުރަށް ވިދާޅުވަނީ ސީޓުވެއްޓުމާއިގުޅިގެން އެހެން ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުދިން އެހެން ސްކޫލްތަކަށް ބަހާލާނެކަމަށް ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީ މުއްތަލިބް އަރިހު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީ މިނިވަން ނިއުސްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތް އަލުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ތަޅަން ފެށޭނެކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ވަގުތަކަށް މުއްތަލިބް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމާއި، ރޫޙް ހުރިގޮތުން ޤައުމީ ތަޢުލީމުގެ ކަންކަން ހެޔޮ ފާލަކުން ދާނޭކަމަށް މިހާރު ޤަބޫލުނުކުރެއްވޭކަން ހާމަކުރައްވަމުން މުއްތަލިބުވަނީ ކަންމިހެން ހުރިކަމަށްޓަކައި ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީއަށް އޮތީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުން ނުވަތަ އިސްލާޙްކުރެއްވުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކަންމިހެން ހުރިއިރު ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ހަމަޔާއި އިންސާފުން މިކަންކުރިއަށްގެންދާނަމަ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކާ ހިސާބަށްދާވަރުގެ މައްސަލައެއް މިކަމުގައި ނޯންނާނެކަމަށާއި، މިނިސްޓަރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޤަރާރެއް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ އެމިނިސްޓަރެއް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ނުކުޅެދުމުންނާއި ނުވަތަ އެމިނިސްޓަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަން ނެތުމުންކަމަށް ކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާގެ ޒިންމާއަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުންކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ކުރައްވަނީ އެމަޤްސަދުގައިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޑރ މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިދާޅުވީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ޤަރާރުގައި ހުރި ހުރިހާ ނުކުތާތަކަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކެއްކަމަށެވެ.

ޖޫންމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުއްތަލިބްވަނީ، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ 5 މެންބަރުންނާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ)އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ 3 މެންބަރުންނާއި، ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ)އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިންނަވާ 2 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ދެކޮޅަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްގެ ޤަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މިދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުންދަނީ ނުހަނު ޖޯޝުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ދިފާޢުގައި އަޑުއުފުލަމުންނެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ މިއީ މިނިސްޓްރީއަކަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަކަށް ޙަމަލާދިނުމަށް ޑީއާރްޕީއިން ރާވައިގެން ހިންގާ ޕްލޭންގެ ބައެއްކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ އެޕާޓީއިން ރާވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އެއްފަރާތްކުރުމަށްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން ތިބި މިނިސްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ރާވާފައިވާކަމަށާއި، މި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކީ ޤައުމާއި ސަރުކާރު ގަޑުބަޑުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ވަނދު ރޭވުމެއްކަމަށެވެ.


މިޚަބަރަކީ މިނިވަން ނޫހުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޚަބަރެއް

Read more...

Wednesday, June 16, 2010

6-story Jesus statue in Ohio struck by lightning


A six-story-tall statue of Jesus Christ with his arms raised along a highway was struck by lightning in a thunderstorm Monday night and burned to the ground, police said.The "King of Kings" statue, one of southwest Ohio's most familiar landmarks, had stood since 2004 at the evangelical Solid Rock Church along Interstate 75 in Monroe, just north of Cincinnati.The sculpture, 62 feet (nearly 19 meters) tall and 40 feet (12 meters) wide at the base, showed Jesus from the torso up and was nicknamed Touchdown Jesus because of the way the arms were raised, similar to a referee signaling a touchdown in a game of football.It was made of plastic foam and fiberglass over a steel frame, which is all that remained early Tuesday.The fire spread from the statue to an adjacent amphitheater but was confined to the attic area, and no one was injured, police Chief Mark Neu said.Travelers on Interstate 75 often were startled to come upon the huge statue by the roadside, but many said America needs more symbols like it. So many people stopped at the church campus that church officials had to build a walkway to accommodate them. mohamedsiruhan.blogspot.com


Read more...

Thursday, June 3, 2010

އިބްރާ އާ ދެކޮޅަށް ޢަމަލީގޮތުން ނިކުތުމަށް ގޮވާލަން

މަންދުލާނިން ސެންޓަރުގެ އަޑީގައި ------------------
ރީތިބަހުންބުނަންޏާ " އިބްރާ " ނަމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ބެލުމަށް ބޭނުންވަނީއެވެ. ކިރިޔާވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ބުރުގާ ނާޅާ ސްކޫލުގެ ތެރެއަށް އަންހެންކަނބަލުން ވައްދައިގެންނެވެ.

ދާދިފަހުން ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް މަދަރުސާތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރާވާހަކަޔަކީ ދެކެވެމުން އަންނަ އެކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން އެހާބޮޑަށް ވިސްނާބަލާ ދިރާސާކުރި ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ސުކޫލެއް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އުޅުމުން ބައެއް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވަނީއެވެ. މިކަން މިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ދިރާސާކޮއްބަލައިލި ރައްޔިތަކު މަދުވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

މިގޮތުން ދާދިފަހުން ހުޅުވިގެން ދިޔަމަންދުލާނިންގ ސެންޓަރުގެ ހަޤީގަތް ހޯދާލުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަސައްކަތް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ މިދަނީކުރިއަށެވެ. ފުރަތަމަކަމަކީ އިބްރާޔަށް އަރަބިއްޔާގެ ކުދިން އެތަނައް ބަދަލުކުރުމުން ހަޖަމުނުކުރެވުމެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ މުހާވަރާގައި ބުނާފަދައިން ބޭރަށް ނުކުންނާނީ އެތެރޭގައި ހުރިއެއްޗެކެވެ. ފުރިގެންބަންޑުން ވިޔަސް އޭގައި ތިކިޖަހާނީ އޭގައި ހުރިދިޔަކުންނެވެ. ދެވަނަކަމަކީ ބުރުގާއަޅައިގެން ދާ އަންހެންކަނބަލުންނަށް އެތަނުގެ އެތެރެއަށް ނުވަދެވުމެވެ. މީއިބްރާޔަކަށް ހަޖްމްވީކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ރީތިބަހުންބުނަންޏާ " އިބްރާ " ނަމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ބެލުމަށް ބޭނުންވަނީއެވެ. ކިރިޔާވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ބުރުގާ ނާޅާ ސްކޫލުގެ ތެރެއަށް އަންހެންކަނބަލުން ވައްދައިގެންނެވެ.
އިބްރާޔަށް ދެވޭ މެސެޖް: ތީމުސްލިމު އުންމަތެއްގެ ސަރުކާރެއްގެ މަދަރުސާއެކެވެ. ބިމެކެވެ. އެތެރެއަށް ވަންނަންވީމައި ބުރުގާބާލާފައި ،ހެދުންބާލާފައި، އަންހެންކަނބަލުން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާށެވެ. މީއިސްލާމީ ގައުމެއްކަން ދެނެގެން އުޅުއްވާށެވެ. އެއީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ބިމެވެ. ރައްތިޔުންގެ އިމާރާތެވެ. ބުރުގާޔާ ، ހެދުމާ ، ބާލާފައި އެތެރެޔަށް ވަންނާކަށް ނޭންގޭނެއެވެ. މުރާސިލް

Read more...

Tuesday, June 1, 2010

ހިއްލަތުމަރާލައިފ


މުޙައްމަދު ސިރުޙާން
ހިއްލަތަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން މިހާތަނަށް މީޑިޔާގައި އެންމެގިނައިން މަރުގެއިންޒާރުތައް އައިސްފައިވާ ފަރާތެވެ. އަދިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހިއްލަތު މަރާލައިފި ނުވަތަ ހިއްލަތު މަރުވެއްޖެ މިތަނުން އަޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ޖުމްލައެއްތޯއެވެ. ހިއްލަތު މަރާލައިފިކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަންވާނީ ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ ތާރީޚުގައި ފުހެވިގެން ނުދާނެ ފަލަސުރުހީއަކަށެވެ. އެކަމަކު އާދައިގެ މަރަކުން މަރުވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކަމަނަގޭ ތަކުރުމަރުވިފަދައެވެ. އެކަމަކު ނުކުންނާނެ މައްސަލައެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ހިއްލަތު ވަޅުލާނީ ކޮންތާކުތޯއެވެ. ނުވަތަ ހިއްލަތު މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރާނެ ތޯއެވެ. މި ސުވާލުތައް ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަމީހުން މިދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ތިބޭނެއެވެ. މިސުވާލުތައް އުފައްދާނީ ހިއްލަތާމެދު ނުރުހޭ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ކަށުނަމާދު ނުކޮށްފިނަމަ ދެން ހިއްލަތުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރާނީ ފަހެކާކުހެއްޔެވެ؟ ސަބަބު ވަރަށް ސާފެވެ. ހިއްލަތުގެ ބްލޮގުބަލާލުމުން އެކަން ސާފުވާނެއެވެ. އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ތިޔަކިޔުންތެރިޔާއަށް ދޫކޮށްލާނަމެވެ.

ހިއްލަތުވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ހަމަޔަގީނުންވެސް މަރުވާނެއެވެ. އަހަރެމެންނާ ހިއްލަތު ވަކިވެއްޖެނަމަ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ހިތާމައާއި އުފާ އެއްވެގެން ދާނެތާދޯއެވެ؟ ވަރަށް ގިނަމީހުން ހިއްލަތުގެ މޫނު ބަލާލަން ދާނެކަމަށްލަފާކުރެވެ. އެއީ ހިއްލަތަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިއެއްކަމަށް ވާތީއެވެ. އެމަޝްހޫރުކަން ހޯދިގޮތް ކިޔުންތެރިޔާއަށް އޮޅިފައިވާނެކަމަކަށް އަހަރެންނަކަށް ނޯޅެއެވެ. އަހަރެން އެދުވަހަކުން ހިއްލަތުގެ މޫނު އެންމެފަހުފަހަރަން ބަލާލަން ދާހިތްވެއެވެ. ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްސަބަބު ކިޔުންތެރިޔާ ބަލަން ބޭނުން ވިޔަސް ނުވިޔަސް މިލިޔަނީއެވެ. އެއީ ހިއްލަތަކީ ދިވެހި ކުރެހުން ތެރީންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނުކޮއްދެވުނު ހިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވިފަރާތެކެވެ.
އަހަރެންނަށް ހީވާގޮތުގައި ހިއްލަތު ސަންދޯކަށްލާނީ އިސްލާމުން ކަފުންކުރާގޮތަށް ކަފުން ކޮށްފައެވެ. އެކަމާ ހިއްލަތު ރުހޭނެކަމެއް ނުވަތަ ނުރުހޭނެ ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭގެއެވެ. އަހަރެން ކޮންމެހެން އެކަމާ ވަކިގޮތެން ނުނިންމާނަމެވެ. ނަމަވެސް ހިއްލަތުގެ ބައްޕައަކީ ވަރަން ދީންވެރި ބޭފުޅެކެވެ. އަހަރެންނަށް އެނގިފައިވާގޮތުން ހިއްލަތު ނަމާދުކުރޭތޯ ބައެއްފަހަރު ސައިކު ފަހަތަށް ލައިގެން މިސްކިތަށްވެސް ގެންދެއެވެ. އަދި އެބޭފުޅާއަކީ މި ވައްހާބީން މިއުޅޭހެން ތުބުޅިވެސް ހުންނަބޭފުޅެކެވެ. ދަރިފުޅު ދީނަށް އުޅެން އެހާބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތެއް ދަރިފުޅުމަރުވުން އިސްލާމީ ގޮތަށް ކަފުންނުކޮށް ބޮނޑެއް ވަޅުލާހެން ވަޅުލާނެއެކޭ އަހަރެންގެ ހިތެއްނުބުނެއެވެ. ކުރީގައި ހިއްލަތުވެސް ބޭނުން ވާނީ އެގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުކަރައަކަށް ކިޔަވަން ގޮސް އައިފަހުން ހިއްލަތުގެ ދެކޭގޮތް ޖެހޭނީ ހިއްލަތާ ސުވާލުކޮށްލާށެވެ.
ހިއްލަތު މަރުވުން ދެން ހިއްލަތަށް ވާން ބޭނުން ވަނީ ފަހެ ދެން ކޮންގޮތެއްބާވައެވެ. ކާޅެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ދުނިޔެއަށް އައުންބާވައެވެ. އަހަރެންނަށް އެނގޭ ހަޤީޤަތަކީ މަރުވުމަށް ފަހު ދެން ތިމާގެ ބާރު ކެނޑުނީ އެވެ. އުފަލާއިމަޖަލުގެ ގޮތުގައިވެސް ދެން ލިޔުމެއް ލިޔެލާކަށް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެކަމެވެ. ހިއްލަތުވެސް މަރާބައްދަލުވެ ނިމުމެއް އަންނާނެފަދައިން މިލިޔުމަށްވެސް ނިމުން ގެންނާނަމެވެ. ނޫނީ ތިޔަ ކިޔުންތެރިޔާ ލިޔުންތެރިއަކަށްވެ ބާކީ ބައި ފުރިހަމަކުރާށެވެ.mohamedsiruhan.blogspot.com

Read more...