Thursday, June 3, 2010

އިބްރާ އާ ދެކޮޅަށް ޢަމަލީގޮތުން ނިކުތުމަށް ގޮވާލަން

މަންދުލާނިން ސެންޓަރުގެ އަޑީގައި ------------------
ރީތިބަހުންބުނަންޏާ " އިބްރާ " ނަމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ބެލުމަށް ބޭނުންވަނީއެވެ. ކިރިޔާވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ބުރުގާ ނާޅާ ސްކޫލުގެ ތެރެއަށް އަންހެންކަނބަލުން ވައްދައިގެންނެވެ.

ދާދިފަހުން ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް މަދަރުސާތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރާވާހަކަޔަކީ ދެކެވެމުން އަންނަ އެކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން އެހާބޮޑަށް ވިސްނާބަލާ ދިރާސާކުރި ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ސުކޫލެއް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އުޅުމުން ބައެއް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވަނީއެވެ. މިކަން މިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ދިރާސާކޮއްބަލައިލި ރައްޔިތަކު މަދުވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

މިގޮތުން ދާދިފަހުން ހުޅުވިގެން ދިޔަމަންދުލާނިންގ ސެންޓަރުގެ ހަޤީގަތް ހޯދާލުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަސައްކަތް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ މިދަނީކުރިއަށެވެ. ފުރަތަމަކަމަކީ އިބްރާޔަށް އަރަބިއްޔާގެ ކުދިން އެތަނައް ބަދަލުކުރުމުން ހަޖަމުނުކުރެވުމެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ މުހާވަރާގައި ބުނާފަދައިން ބޭރަށް ނުކުންނާނީ އެތެރޭގައި ހުރިއެއްޗެކެވެ. ފުރިގެންބަންޑުން ވިޔަސް އޭގައި ތިކިޖަހާނީ އޭގައި ހުރިދިޔަކުންނެވެ. ދެވަނަކަމަކީ ބުރުގާއަޅައިގެން ދާ އަންހެންކަނބަލުންނަށް އެތަނުގެ އެތެރެއަށް ނުވަދެވުމެވެ. މީއިބްރާޔަކަށް ހަޖްމްވީކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ރީތިބަހުންބުނަންޏާ " އިބްރާ " ނަމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ކިބައިން ބެލުމަށް ބޭނުންވަނީއެވެ. ކިރިޔާވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ބުރުގާ ނާޅާ ސްކޫލުގެ ތެރެއަށް އަންހެންކަނބަލުން ވައްދައިގެންނެވެ.
އިބްރާޔަށް ދެވޭ މެސެޖް: ތީމުސްލިމު އުންމަތެއްގެ ސަރުކާރެއްގެ މަދަރުސާއެކެވެ. ބިމެކެވެ. އެތެރެއަށް ވަންނަންވީމައި ބުރުގާބާލާފައި ،ހެދުންބާލާފައި، އަންހެންކަނބަލުން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާށެވެ. މީއިސްލާމީ ގައުމެއްކަން ދެނެގެން އުޅުއްވާށެވެ. އެއީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ބިމެވެ. ރައްތިޔުންގެ އިމާރާތެވެ. ބުރުގާޔާ ، ހެދުމާ ، ބާލާފައި އެތެރެޔަށް ވަންނާކަށް ނޭންގޭނެއެވެ. މުރާސިލް

1 comment: